W dniach 20-21 czerwca 2008 roku w Hotelu JAWOR w Jaworzu k/Bielska-Białej odbyło się kolejne Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Kabli i Osprzętu Elektrycznego . Zebranie zrealizowało następujący porządek obrad:

1. Przywitanie członków i zaproszonych gości – dokonał Prezes Zarządu Janusz Nowak
2. Wybór Przewodniczącego obrad – dokonano wyboru Janusza Nowastowskiego
3. Przedstawienie firm obecnych po raz pierwszy na Walnym Zebraniu – głos zabrali również przedstawiciele TF Kable – Aleksy Pachwicewicz, NKT Cables – Andrzej Skorupka, Bitner -Jerzy Martowski oraz Comprex – Jerzy Bubak – deklarując wolę wstąpienia do Stowarzyszenia.
4. Zatwierdzenie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności – obecnych 26 członków na 40 członków Stowarzyszenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej w składzie Piotr Wojtkowiak – przew. , Grzegorz Stępniak, Janusz Majchrowicz.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami wygłosił Prezes Zarządu Janusz Nowak – treść patrz zakładka Publikacje
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania bilansu za rok 2007 przedstawił Przewodniczący Komisji Wiesław Gluza.
8. Omówienie tematyki wspólnego wystawiennictwa na targach branżowych: – nowa edycja folderu obejmującego wszystkie zrzeszone firmy – zaaprobowano formę folderu oraz termin wydania na Targi Energetab’2008 – Energetab Bielsko-Biała – wrzesień 2008 – omówiono sprawę wspólnego stoiska małych firm – aktualnie posiadamy deklaracje 7 firm – Targi Amper – Praga – styczeń 2009 – w trakcie obrad nie zgłaszano zainteresowania tą impreza wystawienniczą.
9. Omówienie projektu powołania sekcji branżowych – ustalono, że każda firma należeć będzie przynajmniej do jednej sekcji – wyboru Przewodniczących sekcji dokona Zarząd Stowarzyszenia na najbliższym posiedzeniu: – sekcja firm produkcji kablowej – sekcja firm produkcji osprzętu elektrotechnicznego – sekcja firm materiałowo-technicznych
10. Dyskusja: – informacja o stanie normalizacji w Komitetach Technicznych 53,55 i 62 – patrz zakładka Prezentacje – gościliśmy inż. Andrzeja Białasa reprezentującego KT 55 i 62 – wspólne działania zakupowe zostały omówione w zakresie telefonii komórkowej i ubezpieczeń majątkowych – przedstawił Piotr Wojtkowiak – zaprezentowano platformy gospodarcze www.gielda-rezerw.pl ; www.aukcje-przetargi.pl ; www.przewody.pl oraz ofertę papieru do separacji żył kablowych – przedstawił Janusz Nowastowski – omówiono zagadnienie badania wielkości rynku polskiego w zakresie przewodów i kabli oraz osprzętu do prowadzenia kabli – zlecono Zarządowi opracowanie koncepcji agregowania danych poprzez biuro stowarzyszenia lub niezależną kancelarię prawną. – omówiono szkolenia zawodowe dla dużego grona pracowników przemysłu elektrotechnicznego z funduszy europejskich – zalecono dalsze poszukiwanie partnera do przygotowania wniosku do PARP – omówiono konieczność powołania Zespołu Opiniującego w sprawach stanowiska przemysłu elektrotechnicznego w odniesieniu do projektów norm technicznych, projektów Dyrektyw UE oraz okresów przejściowych ich wdrażania – zespół zostanie powołany na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
11. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Zarządu oraz udzieleniu skwitowania finansowego za rok 2007 – wnioskowała Komisja Rewizyjna.
12. Podjęcie uchwały o rozszerzeniu składu Zarządu do 8 członków.
13. Przyjecie uchwały o powołaniu trzech sekcji branżowych – do pkt 9
14. Podjęcie uchwały o wyborze do składu Zarządu – na funkcje członka Zarządu Janusza Majchrowicza – firma ERGOM Łódź
15. Zakończenie obrad Walnego – dokonał Prezes Zarządu Janusz Nowak.

Spotkanie szkoleniowe I część 20.06.2008 – nowe obowiązki w zakresie ewidencjonowania obrotu tworzywami sztucznymi REACH – Mariusz Gierwszewski – Anwil – prezentacja firmy Zumbach Elektronic A.G. – narzędzia pomiarowe – Globserw Janusz Wanatowski – prezentacja firmy www.Stream.com.pl – oprogramowanie procesów produkcyjnych – Sławomir Frąckowiak
Spotkanie szkoleniowe II część 21.06.2008 – dr inż. Marek Jewtuch-Eltest, inż. Piotr Gondek – Angra – nowy znak dobrowolny ” B”, nowe wymogi oceny energetycznej budynków, oferty laboratoriów badawczych w zakresie oceny wyrobu na znak CE oraz Ograniczenie stosowania niektórych substancji niebezpiecznych (Restriction of Hazardous Substances – RoHS) Dyrektywa w sprawie odpadów elektronicznych (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) Dyrektywa REACH to nowy restrykcyjny system kontroli chemikaliów.
Dodatkowymi atrakcjami były:
Pokaz firmy www.pickandtaste.pl oraz kolacja integracyjna przy grillu, szkółka gry Boole oraz jazdy testowe samochodami Subaru .