podnośnik hydrauliczny

W naszej ofercie dostępny jest sprzęt przeznaczony do bezpiecznego prowadzenia linii kablowych i napowietrznych, taki jak zawiesia wężowe czy rolki kablowe. Kwestie bezpieczeństwa odgrywają kluczową rolę również na placu budowy, gdzie nieodłączna jest praca z instalacjami elektrycznymi. Tak ważne jest więc przestrzeganie dobrych praktyk i wywiązywanie się z obowiązków, spoczywających na inwestorach, projektantach, kierownikach budowy i inspektorach.

Zagrożenia związane z instalacjami elektrycznymi na budowach

Roboty budowlane można rozumieć na kilka sposobów, jest to nie tylko budowa, ale też montaż, remont, przebudowa, prace rozbiórkowe itp. Niezależnie od rodzaju prac, jeśli w grę wchodzą instalacje elektryczne, konieczne jest zachowanie wyjątkowej ostrożności. Mowa tutaj również o układaniu linii kablowych, ponieważ takie elementy jak podnośnik do kabli, zapewniają bezpieczeństwo podczas ich rozwijania i układania, ale nie chronią przed innego rodzaju zagrożeniami. Trzeba uważać przede wszystkim na:

 • prądy rażeniowe,
 • wysoką temperaturę (możliwość poparzenia i pożaru),
 • zapłon atmosfery,
 • przepięcia lub obniżone napięcia,
 • oddziaływanie pola elektromagnetycznego (możliwość porażenia),
 • zakłócenia w działaniu urządzeń,
 • wyładowania łukowe (nadmierne ciśnienie, działanie oślepiające, toksyczne gazy).

Aby uniknąć tych zagrożeń, konieczne jest przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Projekt instalacji elektrycznej na placu budowy

Bardzo ważną częścią projektu instalacji elektrycznej jest zaprojektowanie zasilania dla sprzętu działającego na placu budowy. Najczęściej buduje się instalację elektryczną opierającą się na systemie rozdzielnic budowlanych. Jest to rozwiązanie komfortowe dla inwestorów, ponieważ projekt wykonuje producent rozdzielnic. Na placu budowy wykorzystywane są różnego rodzaju źródła energii elektrycznej, prąd jest pobierany przede wszystkim z:

 • publicznej sieci elektroenergetycznej (niskie napięcie),
 • stacji transformatorowej (zasilanej z sieci średniego napięcia),
 • zespołu prądotwórczego,
 • instalacji należącej do inwestora.

Na większych budowach zdarza się, że jednocześnie stosuje się kilka źródeł zasilania. Zazwyczaj wystarczające okazuje się jednak podłączenie do linii napowietrznej (niskiego napięcia) lub wykorzystanie tymczasowego przyłącza kablowego.

Linie kablowe i napowietrzne a prace budowlane

Oprócz instalacji zasilającej sprzęt niezbędny na budowie, konieczne jest zachowanie ostrożności, jeśli roboty są prowadzone w pobliżu linii kablowych lub napowietrznych. Ich obecność trzeba uwzględnić przede wszystkim podczas tworzenia instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych. W instrukcji powinny znaleźć się między innymi takie elementy, jak:

 • organizacja stanowisk pracy w pobliżu linii napowietrznych,
 • oznakowanie linii napowietrznych biegnących nad placem budowy,
 • oznakowanie linii przebiegu mediów,
 • zasady wykorzystywania maszyn budowalnych w pobliżu linii napowietrznych,
 • prace pod liniami wysokiego napięcia,
 • zabezpieczenia przewodów elektrycznych przed uszkodzeniem,
 • ochrona przeciwporażeniowa.

Częstą praktyką jest umieszczanie przed liniami napowietrznymi specjalnych bramek, które wskazują maksymalną, bezpieczną wysokość, na której nie dojdzie do uszkodzenia przewodów. Pozwala to uniknąć uszkodzenia np. przez wysięgniki maszyn budowlanych. Dodatkowym zabezpieczeniem jest możliwość oświetlenia bramek w nocy.

Prace w pobliżu linii napowietrznych

Żeby uniknąć zagrożenia, konieczne jest zachowanie odpowiednich odległości od linii napowietrznych, w zależności od ich napięcia znamionowego. Minimalne odległości mierzy się od skrajnych przewodów linii:

 • do 1 kV – 3 m,
 • do 15 kV – 5 m,
 • do 30 kV – 10 m,
 • do 110 kV – 15 m,
 • powyżej 110 kV – 30 m.

Pod liniami napowietrznymi oraz w określonej powyżej odległości trzeba zachowywać szczególną ostrożność. Na tym terenie nie powinno się umieszczać stanowisk pracy, maszyn i urządzeń budowlanych, składowisk materiałów itp. W przypadku maszyn budowlanych, ich najbardziej wysunięty punkt (lub najbardziej wysunięty punkt ładunku) powinien znajdować się w bezpiecznej odległości od linii napowietrznej. Zdarza się, że zachowanie minimalnej odległości jest niemożliwe. W takim przypadku, niezbędna jest zgoda użytkownika linii napowietrznej lub przedsiębiorstwa energetycznego, które nią zarządza. Warto też pamiętać, że w przypadku prac pod liniami napowietrznymi o napięciu znamionowym ponad 110 kV, bezpieczne warunki pracy należy uzgodnić z przedsiębiorstwem energetycznym.

Linie kablowe na placu budowy

Na placu budowy mogą znajdować się również linie kablowe, dlatego tak istotne jest odpowiednie oznakowanie trasy przebiegu mediów. Zazwyczaj wykorzystuje się tutaj folie: kolorem niebieskim ogranicza się linie o napięciu znamionowym do 1 kV, a czerwonym – wyższym niż 1 kV. Takie maszyny, jak koparki czy żurawie samojezdne, powinny posiadać sygnalizatory napięcia. Pomagają w zapewnianiu bezpieczeństwa, ponieważ jeśli znajdują się w niebezpiecznej odległości od linii, operator jest ostrzegany sygnałem dźwiękowym.

Podczas układania linii kablowych niezbędny jest taki sprzęt, jak wciągarka hydrauliczna, która zapewnia bezpieczeństwo pracownikom i zapobiega uszkodzeniu przewodów. Warto jednak pamiętać, że ochrona jest konieczna również po umieszczeniu linii kablowych, kiedy na ich trasie prowadzone są inne prace.